Links

Lidmaatschap bij de volgende beroepsverenigingen
 

ECP European Certificate of Psychotherapy
>>> Website

NAP De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
>>> website


NVAGT Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en theorie
>>> website

 

 
LVV Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen
>>> website

 

 

 

NIBIG

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg 

 

 

 

 

 

 

 


Certificaties 

EAP Europese Association for Psychotherapy
Nieuwe naam is 'Europsyche'
>>> website


EAGT European Association of Gestalttherapy 
>>> website

 

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.

Nieuwe Europese privacywet
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. De AVG komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Deze maatregelen vindt u terug in de therapie overeenkomst.